[ sulge aken ]

Elulookirjeldus (CV)
1.Eesnimi Jaan-Mati
2.Perekonnanimi Punning
3.Töökoht Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut
4.Ametikoht Juhtivteadur
5.Sünniaeg 13.03.1940 (päev.kuu.aasta)
6.Haridus Tartu, A.H. Tammsaare nim Tartu I Keskkool, 1958
Tartu Riiklik Ülikool, mat-loodusteaduskond, 1963
7.Teenistuskäik Insener ja vaneminsener Eesti NSV Geoloogia Valitsuses (1963-1970), sektorijuhataja Eesti NSV TA Geoloogia Instituudis (1970-1987), teadusdirektor Eesti NSV TA TEFI-s (1987-1989), direktor Eesti NSV TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudis (1989-1991), direktor ja osakonnajuhataja Eesti TA Ökoloogia Instituudis (alates 1991 kuni tänini). Professor Tartu Ülikoolis (1986-1992) ja Tallinna Pedagoogikaülikoolis (alates 1993).
8.Teaduskraad Geol.-min. teaduste kandidaat 1968 a.; geogr. doktor, 1981
9.Teaduskraadi välja
andnud asutus, aasta
kand: Tallinn, Eesti TA; doktor: Moskva, NSVL TA Geograafia Instituut (VAK)
10.Tunnustused Helsingi Ülikooli Medal 1976;
N.Vavilovi Medal 1988;
K.E.Baeri Medal 1990;
Eesti TA Aukiri 1990;
Eesti TA Medal 1992;
Eesti Vabariigi teaduspreemia geo-bioteaduste ja pôllumajanduse erialal 1994;
Valgetähe IV järgu orden 2001;
Tallinna Pedagoogikaülikooli Medal 2001;
Eesti Geograafia Seltsi auliige 2002;
Vene Geograafia Seltsi auliige 2005.
11.Teadusorganisatsiooniline
ja –administratiivne
tegevus
Eesti Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu liige
Rahvusvahelise Geograafia Liidu Peaassamblee liige;
Eesti Rohelise Risti juhatuse liige;
Eesti TA Akadeemiliste seltside assotsiatsiooni esimees;.
Eesti TA Toimetiste seeriate "Bioloogia*Ökoloogia" ja "Geoloogia" toimetuskollegiumite liige;
Ajakirja "Oil Shale" Toimetuskolleegiumi liige;
TPÜ magistrikraadi ja doktorikraadi kaitsmisnõukogude esimees;
ÖI teadusnõukogu esimees;
TPÜ teadusnõukogu liige ja arenduskomisjoni esimees;
EV Haridusministeeriumi keskkonnaõppe ainenõukogu liige;
Eesti Kliimakomisjoni aseesimees.
12.Juhendamisel kaitstud
väitekirjad

Jaanus Terasmaa, PhD, 2005, juh. Jaan-Mati Punning. Seston fluxes and sedimentation dynamics in small Estonian lakes. Tallinn

Riina Vaht, MSc, 2005, juh. Jaan-Mati Punning, Avo Rätsep. Pühajõe veereziimi muutused ja veebilansi koostamine. Tallinn

Pille Allik, MSc, 2004, juh. Jaan-Mati Punning, Alevtina Vald. Põhja-Eesti rannikumere jääreziim ajavahemikul 1953/54-2003/04. Talinn

Pille Allik, MSc, 2004, juh. Jaan-Mati Punning, Alevtina Vald. Põhja-Eesti rannikumere jääreziim ajavahemikul 1953/54-2003/04. Tallinn

Puusepp, L, MSc, 2004, juh. J.-M. Punning. Perifüütsete ja planktiliste diatomeede jaotus Väike-Juusa järve pindmistes setetes. . Tallinn

A. Kratovits, PhD, 2003, juh. J.-M. Punning. Driving forces of the formation of Estonia`s international environmental cooperation in the 1990-s. Tallinn

Valge, J., MSc, 2003, juh. J.-M. Punning. Mõningate välisõhu saasteainete kontsentratsioonide kujunemine Tallinna linnas.. Tallinn

Kapanen, G, MSc, 2002, juh. J.-M. Punning. Environmental cooperation and public participation in transboundary water management (Lake Peipsi case). . Tallinn

S. Jevrejeva, PhD, 2002, juh. J-M. Punning. Influence of Large-scale atmospheric patterns on the ice conditions in the Baltic Sea.. Tallinn

Nõulik, I, MSc, 2001, juh. J.-M. Punning. Noarootsi poolsaare looduse ja inimasustuse kujunemislugu viimase tuhande aasta jooksul. Tallinn

Terasmaa, J, MSc, 2001, juh. J.-M. Punning. Morfomeetriliste parameetrite mõju sette kujunemisele mõnedes Eesti väikejärvedes. Tallinn

T. Alliksaar, PhD, 2000, juh. J.-M. Punning. Spatial and Temporal variability of the distribution of spherical fly-ash particles in sediments in Estonia. Tallinn

K. Künnis, PhD, 1999, juh. J.-M. Punning. Spatio-temporal regulation of bacterioplankton distribution and composition in marine habitat. Tallinn

Kruusement, K, MSc, 1999, juh. J.-M. Punning. Fosfori jaotus järvesettes. Tallinn

Kihno, K, MSc, 1998, juh. J.-M. Punning, L. Saarse. Taimkatte areng ja inimmõju ilmingud Lõuna-Eesti mosaiikmaastikus. Tallinn

Martma, T. , MSc, 1998, juh. J.-M. Punning. Järvelubja ja Läänemere subfossiilsete molluskikodade hapniku ja süsiniku isotoopkoostis. Tallinn

Tõugu, K, MSc, 1998, juh. J.-M. Punning. Sulfaatiooni jaotus järves vee ja sette piirpinnal ning selle seos redoksreaktsioonidega. Tallinn

Alliksaar, T, MSc, 1996, juh. J.-M. Punning. Kerajad lendtuhaosakesed ja nende kasutusvõimalused keskkonna uuringutes.. Tallinn

Varvas, M, MSc, 1996, juh. J.-M. Punning. 210Pb meetodi kasutamine settimisprotsesside uurimiseks Kirde-Eesti järvedes.. Tallinn

Tann, R., MSc, 1995, juh. J.-M. Punning. Diatomeeanalüüsi kasutamine keskkonnatingimuste rekonstruktsioonides.. Tartu

R. Rajamäe, cand, 1982, juh. J.-M. Punning, A. Raukas. Ida-Euroopa tasandiku hilispleistotseeni geokronoloogia. Tallinn

R.Vaikmäe, cand, 1981, juh. J.-M. Punning, V. Kotljakov. Hapniku-isotoopide meetodi rakendamine Euraasia Arktika liustike uurimisel. Moskva

13.Teadustöö põhisuunad Põhiline teaduslik tegevus on seotud järgmiste interdistsiplinaarsete uurimissuundadega: geokronoloogia, paleogeograafia, ökoloogia, biogeokeemia, globaalsed muutused jms.
14.Jooksvad grandid ETF 5584: Põhjasette formeerumise ajalis-ruumilised seaduspärasused Eesti väikejärvedes.

Isomap (Stabiilsed isotoobid kui järskude kliimamuutuste peegeldajad)
15.Teaduspublikatsioonid

1. Punning, J.-M., Koff, T., Kadastik, E., Mikomaegi, A. 2005. Holocene Lake Level Fluctuations Recorded in the Sediment Composition of Lake Juusa, Southeastern Estonia. J of Paleolimnology, 34, 2, 377-390.

Punning, J.-M., Terasmaa, J., Kadastik, E. Grain size of the bottom sediments of lake Väike Juusa (southern Estonia) as the indicator of water-level fluctuations. Proc. Estonian Acad. Sci.Geol. 54, 40-51.

Raukas, A., Punning, J.-M., Moora, T., Kestlane, Ü., Kraut, A. The structure and age of the Kaali Main Crater, Island Saaremaa, Estonia. In: Koeberl, Ch., Henkel, H. (eds). Impact Tectonics. Springer. Berlin, Heidelberg, New York. 341- 355.

T. Koff, J.-M. Punning, Kaarina Sarmaja-Korjonen, T. Martma 2005. Ecosystem response to early and late holocene lake-level changes in lake Juusa, southern Estonia. Polish Journal of Ecology 53 (4): 553-570

Punning, J.-M., Alliksaar, T., Terasmaa, J., Jevrejeva, S. Recent patterns of sediment accumulation in a small closed lake revealed by the sediment records. Hydrobiologia, 529 (1) 71-81

Punning, J.-M., Koff, T., Sakson, M., Terasmaa, J. 2004. Human impact on the ecosystem of Lake Ruusmäe (southern Estonia) traced in the sediments. Polish Journal of ecology, 52, 3, 283-299.

Punning, J.-M. Mammutid ja nende elukeskkond. Ü. Mander, O. Kurs(toim.). Geograafilisi uurimusi aastatuhande vahetusel. Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis 89. 261-269.

Punning, J.-M., Miidel, A. Postglacial uplift in western Estonia during the last four millenia. In: Punning, J.-M. (comp.). Estonia. Geographical Studies 9, 7-16.

Hoppe, G., Nõulik, I., Punning, J.-M. 2003. Shoreline development and Swedish colonisation of north-west Estonia during Middle Ages. GeoJournal, v.56, 3, 185-191.

Punning, J.-M. 2003. Biogeokeemiline süsinikuringe ja kasvuhoonegaasid Eestis. Eesti ökoloogia globaliseeruvas maailmas. Eesti IX Ökoloogiakonverentsi lühiartiklid (toim. T. Frey). Tartu, 249-254.

Punning, J.-M., Kangur, M., Koff, T., Possnert, G. 2003. Holocene lake-level changes and their reflection in the paleolimnological records of two lakes in northern Estonia. Journal of Paleolimnology, 29, 167-178.

Punning, J.-M., Leeben, A. 2003. A comparison of sediment and monitoring data: implications for paleomonitoring a small lake. Environmental Monitoring and Assessment, v.89, 1, 1-15. ISSN: 0167-6369

Punning, J.-M., Terasmaa, J., Koff, T.,Alliksaar, T. 2003. Seasonal fluxes of particulate matter in a small closed lake in northern Estonia. Water, Air and Soil Pollution, 149,1-4, 77-92.

Koff, T., Punning, J.-M. 2002. The last hundred years of land-use history in Estonia as inferred from pollen records. Ann. Bot. Fennici 39, 213-224.

Punning, J.-M., Koff, T., Martma, T., Possnert G. 2002. Stable isotope and pollen stratigraphy in marl sediments from Lake Ilmjärv (central Estonia). Proc. Estonian Acad. Sci. Geol., 51, 3, 180-192.

Kratovits, A., Punning, J.-M. 2001. Driving forces for the formation of environmental policy in the Baltic States. Ambio, 30, 7, 443-449.

Koff, T., Punning, J.-M., Kangur, M. 2000. Impact of forest disturbance on the pollen influx in lake sediments during the last century. Review of Palaeobotany and Palynology, 111, 1-2, 19-29.

Kruusement, K., Punning, J.-M. 2000. Distribution of phosphorus in the sediment core of hyprtrophic Lake Ruusmäe and some palaeoecological conclusions. Proc Estonian Acad. of Sci., Biol. Ecol., 49, 163-176.

Punning, J.-M. 2000. A tribute to Renee Kra: Radiocarbon managing editor for 30 years. Radiocarbon, 42 (1), XII-XIII.

Punning, J.-M., Koff, T., Alliksaar, T. 2000. Matter fluxes in lake Matsimäe (Central Estonia) estimated from traps and sediment records. Oil Shale, v. 17, 2, 184-200.

Punning, J.-M., Koff, T., Martma, T. 2000. Stable isotope and pollen records in marl sections from some Estonian lakes and their paleoclimatic interpretation. In: Punning, J.-M. (compiler) Estonia. Geographical studies, 8. Tallinn, Estonian Academey Publishers, 20-34.

Punning, J.-M., Tõugu, K. 2000. C/N ratio and fossil pigments in sediments of some Estonian lakes: an evidence of human impact and Holocene environmental change. Environmental Monitoring and Assessment, 64 (3), 549-567.

viimati muudetud: 10.10.2005

Curriculum Vitae (CV)
1.First Name Jaan-Mati
2.Surname Punning
3.Institution Institute of Ecology at Tallinn University
4.Position Leading researcher
5.Date of birth 13.03.1940 (day.month.year)
6.Education A.H. Tammsaare named Tartu I Basic School, 1958
Tartu State University, Faculty of Natural Sciences, 1963
7.Research and
professional experience
technician,, engineer, senior engineer in the Geological Survey (1963-1970), head of laboratory at the Institute of Geology(1970-1987), Director of the Institute of Ecology and Marine Sciences (1989-1991), Director of the Institute of Ecology (1991-).Professor in the Tartu University (1986-1992) and Tallinn Pedagogical University (1993-).
8.Academic degree Cand. geol.-min. sci, 1968; doctor of geogr., 1981
9.Dates and sites of
earning the degrees
Cand: Tallinn, Acad Sci; DR Sci, Moscow, Inst of Geogr.
10.Honours/awards Medal of the Helsinki University, 1976
Medal of N. Vavilov, 1988
Medal of K.E.v. Baer, 1990
The Science Award of the Estonian Republic in Bio-, Geo-, and Agricultural Sciences, 1994,
Medal of Merits Estonian Acad of Sci, 1992
Medal of Merits Tallinn Pedagogical Univ, 2001,
4th class White Star orden, 2001
The honour member of Estonian Geographical Society, 2002
The honour member of Russian Geographical Society, 2005.
11.Research-administrative
experience
President of Estonian Geographical Society
Member of Academician Council of the President of Estonian Republic, Member of the Editorial Board of journals "Publ of Acad Sci of Estonia, Biology*Ecology and oil Shale, Head of the Master Sciences and PhD councils at TPU, Member of Scientific Council of TPU and head of Scientific Council of Institute of Ecology at TPU, Vice Member of Estonian Climate Commission
12.Supervised dissertations

Jaanus Terasmaa, PhD, 2005, superv. Jaan-Mati Punning. Seston fluxes and sedimentation dynamics in small Estonian lakes. Tallinn

Riina Vaht, MSc, 2005, superv. Jaan-Mati Punning, Avo Rätsep. Pühajõe veereziimi muutused ja veebilansi koostamine. Tallinn

Pille Allik, MSc, 2004, superv. Jaan-Mati Punning, Alevtina Vald. Põhja-Eesti rannikumere jääreziim ajavahemikul 1953/54-2003/04. Talinn

Pille Allik, MSc, 2004, superv. Jaan-Mati Punning, Alevtina Vald. Põhja-Eesti rannikumere jääreziim ajavahemikul 1953/54-2003/04. Tallinn

Puusepp, L, MSc, 2004, superv. J.-M. Punning. Perifüütsete ja planktiliste diatomeede jaotus Väike-Juusa järve pindmistes setetes. . Tallinn

A. Kratovits, PhD, 2003, superv. J.-M. Punning. Driving forces of the formation of Estonia`s international environmental cooperation in the 1990-s. Tallinn

Valge, J., MSc, 2003, superv. J.-M. Punning. Mõningate välisõhu saasteainete kontsentratsioonide kujunemine Tallinna linnas.. Tallinn

Kapanen, G, MSc, 2002, superv. J.-M. Punning. Environmental cooperation and public participation in transboundary water management (Lake Peipsi case). . Tallinn

S. Jevrejeva, PhD, 2002, superv. J-M. Punning. Influence of Large-scale atmospheric patterns on the ice conditions in the Baltic Sea.. Tallinn

Nõulik, I, MSc, 2001, superv. J.-M. Punning. Noarootsi poolsaare looduse ja inimasustuse kujunemislugu viimase tuhande aasta jooksul. Tallinn

Terasmaa, J, MSc, 2001, superv. J.-M. Punning. Morfomeetriliste parameetrite mõju sette kujunemisele mõnedes Eesti väikejärvedes. Tallinn

T. Alliksaar, PhD, 2000, superv. J.-M. Punning. Spatial and Temporal variability of the distribution of spherical fly-ash particles in sediments in Estonia. Tallinn

K. Künnis, PhD, 1999, superv. J.-M. Punning. Spatio-temporal regulation of bacterioplankton distribution and composition in marine habitat. Tallinn

Kruusement, K, MSc, 1999, superv. J.-M. Punning. Fosfori jaotus järvesettes. Tallinn

Kihno, K, MSc, 1998, superv. J.-M. Punning, L. Saarse. Taimkatte areng ja inimmõju ilmingud Lõuna-Eesti mosaiikmaastikus. Tallinn

Martma, T. , MSc, 1998, superv. J.-M. Punning. Järvelubja ja Läänemere subfossiilsete molluskikodade hapniku ja süsiniku isotoopkoostis. Tallinn

Tõugu, K, MSc, 1998, superv. J.-M. Punning. Sulfaatiooni jaotus järves vee ja sette piirpinnal ning selle seos redoksreaktsioonidega. Tallinn

Alliksaar, T, MSc, 1996, superv. J.-M. Punning. Kerajad lendtuhaosakesed ja nende kasutusvõimalused keskkonna uuringutes.. Tallinn

Varvas, M, MSc, 1996, superv. J.-M. Punning. 210Pb meetodi kasutamine settimisprotsesside uurimiseks Kirde-Eesti järvedes.. Tallinn

Tann, R., MSc, 1995, superv. J.-M. Punning. Diatomeeanalüüsi kasutamine keskkonnatingimuste rekonstruktsioonides.. Tartu

R. Rajamäe, cand, 1982, superv. J.-M. Punning, A. Raukas. Ida-Euroopa tasandiku hilispleistotseeni geokronoloogia. Tallinn

R.Vaikmäe, cand, 1981, superv. J.-M. Punning, V. Kotljakov. Hapniku-isotoopide meetodi rakendamine Euraasia Arktika liustike uurimisel. Moskva

13.Current research program Paleogeographical and palaeoecological reconstructions and modelling, global change, impact of natural and man-made processes on the state, structure and development of landscapes and ecosystems.
14.Current grant funding ETF 5584: Spatio-temporal regularities of sediment formation in Estonian small lakes.

Isomap (Stable isotope tracers of rapid climate change)
15.List of most important publications

1. Punning, J.-M., Koff, T., Kadastik, E., Mikomaegi, A. 2005. Holocene Lake Level Fluctuations Recorded in the Sediment Composition of Lake Juusa, Southeastern Estonia. J of Paleolimnology, 34, 2, 377-390.

Punning, J.-M., Terasmaa, J., Kadastik, E. Grain size of the bottom sediments of lake Väike Juusa (southern Estonia) as the indicator of water-level fluctuations. Proc. Estonian Acad. Sci.Geol. 54, 40-51.

Raukas, A., Punning, J.-M., Moora, T., Kestlane, Ü., Kraut, A. The structure and age of the Kaali Main Crater, Island Saaremaa, Estonia. In: Koeberl, Ch., Henkel, H. (eds). Impact Tectonics. Springer. Berlin, Heidelberg, New York. 341- 355.

T. Koff, J.-M. Punning, Kaarina Sarmaja-Korjonen, T. Martma 2005. Ecosystem response to early and late holocene lake-level changes in lake Juusa, southern Estonia. Polish Journal of Ecology 53 (4): 553-570

Punning, J.-M., Alliksaar, T., Terasmaa, J., Jevrejeva, S. Recent patterns of sediment accumulation in a small closed lake revealed by the sediment records. Hydrobiologia, 529 (1) 71-81

Punning, J.-M., Koff, T., Sakson, M., Terasmaa, J. 2004. Human impact on the ecosystem of Lake Ruusmäe (southern Estonia) traced in the sediments. Polish Journal of ecology, 52, 3, 283-299.

Punning, J.-M. Mammutid ja nende elukeskkond. Ü. Mander, O. Kurs(toim.). Geograafilisi uurimusi aastatuhande vahetusel. Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis 89. 261-269.

Punning, J.-M., Miidel, A. Postglacial uplift in western Estonia during the last four millenia. In: Punning, J.-M. (comp.). Estonia. Geographical Studies 9, 7-16.

Hoppe, G., Nõulik, I., Punning, J.-M. 2003. Shoreline development and Swedish colonisation of north-west Estonia during Middle Ages. GeoJournal, v.56, 3, 185-191.

Punning, J.-M. 2003. Biogeokeemiline süsinikuringe ja kasvuhoonegaasid Eestis. Eesti ökoloogia globaliseeruvas maailmas. Eesti IX Ökoloogiakonverentsi lühiartiklid (toim. T. Frey). Tartu, 249-254.

Punning, J.-M., Kangur, M., Koff, T., Possnert, G. 2003. Holocene lake-level changes and their reflection in the paleolimnological records of two lakes in northern Estonia. Journal of Paleolimnology, 29, 167-178.

Punning, J.-M., Leeben, A. 2003. A comparison of sediment and monitoring data: implications for paleomonitoring a small lake. Environmental Monitoring and Assessment, v.89, 1, 1-15. ISSN: 0167-6369

Punning, J.-M., Terasmaa, J., Koff, T.,Alliksaar, T. 2003. Seasonal fluxes of particulate matter in a small closed lake in northern Estonia. Water, Air and Soil Pollution, 149,1-4, 77-92.

Koff, T., Punning, J.-M. 2002. The last hundred years of land-use history in Estonia as inferred from pollen records. Ann. Bot. Fennici 39, 213-224.

Punning, J.-M., Koff, T., Martma, T., Possnert G. 2002. Stable isotope and pollen stratigraphy in marl sediments from Lake Ilmjärv (central Estonia). Proc. Estonian Acad. Sci. Geol., 51, 3, 180-192.

Kratovits, A., Punning, J.-M. 2001. Driving forces for the formation of environmental policy in the Baltic States. Ambio, 30, 7, 443-449.

Koff, T., Punning, J.-M., Kangur, M. 2000. Impact of forest disturbance on the pollen influx in lake sediments during the last century. Review of Palaeobotany and Palynology, 111, 1-2, 19-29.

Kruusement, K., Punning, J.-M. 2000. Distribution of phosphorus in the sediment core of hyprtrophic Lake Ruusmäe and some palaeoecological conclusions. Proc Estonian Acad. of Sci., Biol. Ecol., 49, 163-176.

Punning, J.-M. 2000. A tribute to Renee Kra: Radiocarbon managing editor for 30 years. Radiocarbon, 42 (1), XII-XIII.

Punning, J.-M., Koff, T., Alliksaar, T. 2000. Matter fluxes in lake Matsimäe (Central Estonia) estimated from traps and sediment records. Oil Shale, v. 17, 2, 184-200.

Punning, J.-M., Koff, T., Martma, T. 2000. Stable isotope and pollen records in marl sections from some Estonian lakes and their paleoclimatic interpretation. In: Punning, J.-M. (compiler) Estonia. Geographical studies, 8. Tallinn, Estonian Academey Publishers, 20-34.

Punning, J.-M., Tõugu, K. 2000. C/N ratio and fossil pigments in sediments of some Estonian lakes: an evidence of human impact and Holocene environmental change. Environmental Monitoring and Assessment, 64 (3), 549-567.

last updated: 10.10.2005

[ sulge aken ]