[ sulge aken ]

Elulookirjeldus (CV)
1.Eesnimi Erast
2.Perekonnanimi Parmasto
3.Töökoht EPMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut
4.Ametikoht vanemteadur
5.Sünniaeg 23.10.1928 (päev.kuu.aasta)
6.Haridus Tartu Ülikool, lõpetanud 1952. a. bioloog-botaanikuna
7.Teenistuskäik Eesti Teaduste Akadeemia (alates 1997 Eesti Põllumajandusülikooli)Zooloogia ja Botaanika Instituudi (alates 2005 põllumajandus- ja keskkonnainstituudi) vanemaednik, vanemlaborant, aspirant, vanemteadur, teadussekretär, sektori juhataja, laboratooriumi juhataja, direktor, peateadur, vanemteadur 1950-1973 ja alates 1979; Eesti Teaduste Akadeemia Keemia-, Geoloogia- ja Bioloogiateaduste Osakonna akadeemiksekretär 1973-1981; Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogia instituudi osalise tööajaga professor (kohakaaslasena) 1987-1992, erakorraline professor 1992-1995.
8.Teaduskraad Bioloogiakandidaat

Bioloogiadoktor
Professor
9.Teaduskraadi välja
andnud asutus, aasta
NSVL Teaduste Akadeemia Botaanika Instituut, 1955
Eesti Teaduste Akadeemia, 1969
NSVL Kõrgem Atestatsioonikomisjon, 1980
10.Tunnustused Eesti Teaduste Akadeemia korrespondentliige 1972-1986, alates 1986 akadeemik. Eesti Looduseuurijate Seltsi (1988), Ameerika Mükoloogia Seltsi (1993), Poola Botaanika Seltsi (1995) ja Saksa Mükoloogia Seltsi (2004) auliige. Eesti Vabariigi teaduspreemiad (1982, 1994), EV teaduspreemia pikaajalise teadustöö eest (2002). Valgetähe III kl. teenetemärk (1998). Tartu linna aukodanik (2003).
11.Teadusorganisatsiooniline
ja –administratiivne
tegevus
Eesti Looduseuurijate Seltsi esimees (1973-1976). Rahvusvahelise Mükoloogia Assotsiatsiooni viitsepresident (1977-1983). 11. Euroopa Mükoloogide Kongressi president (London, 1992). Rahvusvahelise Taimesüstemaatika Assotsiatsiooni Seente Komitee liige (1990-2005) ja esimees 1994-1999. (Praegu) ajakirjade Nordic Journal of Botany, Folia Cryptogamica Estonica ja Mycological Progress toimetusnõukogu liige. Euroopa Mükoloogia Assotsiatsiooni asutajaliige, selle nõukogu ja eksekutiivkomitee liige aastast 2003. Eesti Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu liige (1995-2001).
12.Juhendamisel kaitstud
väitekirjad

Kadri Põldmaa, PhD, 1998, juh. Erast Parmasto. Studies in the systematics of Hypomyces and allied genera (Hypocreales, Ascomycota). Tartu

Signe Kuntsel, MSc, 1997, juh. Erast Parmasto. Hymenochaete Lev. (Hymenomycetes) perekonnasisene klassifikatsioon. Tartu

Urmas Kõljalg, PhD, 1996, juh. Erast Parmasto ja Tuomo Niemelä. Tomentella (Basidiomycota) and related genera in Temperate Eurasia. Helsingi

Veiko Kastanje, MSc, 1995, juh. Erast Parmasto ja M. Härkönen. Limaseened (Myxomycetes) Soomaa Rahvuspargis. Tartu

Kadri Põldmaa, MSc, 1994, juh. Erast Parmasto. Torikulaadsete viljakehadel kasvavad kottseened Eestis. Tartu

Margit Mahlapuu, MSc, 1994, juh. Nils Hallenberg ja Erast Parmasto. Phylogenetic relationships in Peniophora quercina group. Tartu

Thea Normet, MSc, 1994, juh. Erast Parmasto. Tallinna puittaimede lehtede parasiitseened. Tartu

Antanas Matelis, cand, 1987, juh. Erast Parmasto ja V.A. Urbonas. Leedu NSV kaguosa mittelehikseente bioloogilis-ökoloogiline iseloomustus. Vilnius

Alina Golovko, cand, 1978, juh. N.A. Dorozhkin ja Erast Parmasto (tead. konsultant). Valgevene ebatorikute (Phellinus igniarius-rühm) eksperimentaalne uurimus. Minsk

Kuulo Kalamees, DSc, 1975, juh. Erast Parmasto (tead. konsiltant). Eesti lehikseened (Polyporales, Boletales, Russulales, Agaricales). Tartu

Vladimir Orlov, cand, 1975, juh. Erast Parmasto. Kopet-Dagi mittelehikseened.. Ashabad

Leili Järva, cand, 1971, juh. P.N. Golovin ja Erast Parmasto. Fütopatogeensed seened aedviljadel Eestis. Tartu

Peeter Põldmaa, cand, 1968, juh. Erast Parmasto ja [?]. Põhja-Eesti fütopatogeensed mikroseened (v.k.). Tartu

Kuulo Kalamees, cand, 1965, juh. Erast Parmasto. Lehikseente ökoloogia ja ressursid Ida-Eesti eri metsatüüpides. Tartu

Viive Kõvask, cand, 1965, juh. August Vaga ja Erast Parmasto (teaduslik konsultant). Eesti NSV ikkesvetikad (Conjugatophyta). Tartu

Ain Raitviir, cand, 1964, juh. Erast Parmasto. Ülevaade heterobasidiaalsetest seentest NSVL-s. Tartu

13.Teadustöö põhisuunad 'Kõrgemate' kandseente fülogenees ja morfoloogiline varieeruvus; seenerühma Aphyllophorales (torikulaadsed) süstemaatika; liigi ja perekonna probleemid seente juures; puitulagundavate seente levimisbioloogia; taksonoomiliste andmebaaside koostamine; seente looduskaitse.
14.Jooksvad grandid Pole.
15.Teaduspublikatsioonid

Corfixen, P., Parmasto, E. Hymenochaete ulmicola sp. nov. (Hymenochaetales). Mycotaxon 91: 465-469.

Parmasto, E. New data on rare species of Hydnochaete and Hymenochaete (Hymenochaetales). Mycotaxon 91: 137-163.

Parmasto, E., Wu, Sheng-Hua. Hydnochaete paucisetigera, a new species of Hymenochaetales. Mycotaxon 91: 461-463.

Parmasto, E. Distribution maps of Estonian fungi. Eesti seente levikuatlas. 3. Pore fungi. Torikseened. Institute of Zoology and Botany, EAU, Tartu. (Scripta Mycologica 19.) 224 p.

Parmasto, E., Nilsson, R.H., Larsson, K.-H. Cortbase version 2 - extensive updates of a nomenclatural database for corticioid fungi (Hymenomycetes). PhyloInformatics 5: 1-7.

Gibertoni, T.B., Parmasto, E., Cavalcanti, M.A.D. Non-poroid Hymenochaetaceae (Basidiomycota) of the Atlantic Rain Forest in Northeast Brazil. With a preliminary check list of Brazilian species. Mycotaxon 87: 437-443.

Nunez, M., Parmasto, E., Ryvarden, L. New and interesting polypores from East Russia. Fungal Diversity 6: 107-114.

Parmasto, E. Fungi as indicators of primeval and old-growth forests deserving protection. In: Moore, D. et al. (eds.), Fungal Conservation. Issues and Solutions. Cambridge University Press, Cambridge (UK), p. 81-88.

Parmasto, E. Gilbertsonia, a new genus of polypores (Hymenomycetes, Basidiomycota). Harvard Papers in Botany 6 (1): 179-182.

Parmasto, E. Hymenochaete cruenta and H. sphaericola, two sibling species of Hymenochaetales (Hymenomycetes, Basidiomycota). Czech Mycology 52 (4): 307-315.

Parmasto, E. Hymenochaetoid fungi (Basidiomycota) of North America. Mycotaxon 79: 107-176.

Parmasto, E., Kollom, A. The genus Melanoporia (polypores, Hymenomycetes). Folia Cryptogamica Estonica 37: 67-78.

Parmasto, E. New taxa and new combinations in hymenochaetoid fungi (Hymenomycetes). Folia Cryptogamica Estonica 37: 55-66.

Parmasto, E., Hallenberg, N. A taxonomic study of Phlebioid fungi (Basidiomycota). Nordic Journal of Botany 20 (1): 105-118.

Parmasto, E., Hallenberg, N. The genus Abundisporus (Hymenomycetes, Basidiomycotina). Karstenia 40: 129-138.

viimati muudetud: 06.10.2005

Curriculum Vitae (CV)
1.First Name Erast
2.Surname Parmasto
3.Institution Institute of Agricultural and Environmental Sciences of the Estonian Agricultural University
4.Position senior research scientist
5.Date of birth 23.10.1928 (day.month.year)
6.Education Tartu University, graduated as a biologist-botanist in 1952
7.Research and
professional experience
Senior Gardener, Senior Lab Assistant, Senior Research Scientist, Scientific Secretary, Head of a Laboratory, Director, Chief Research Scientist and Senior Research Scientist of the Institute of Zoology and Botany (since 2005 - of the Institute of Agricultural and Environmental Sciences) of the Estonian Academy of Sciences (since 1997 - of the Estonian Agricultural University); Academician Secretary of the Division of Chemistry, Geology and Biology of the Estonian Academy of Sciences, 1973-1981; Part-time Professor (1987-1992), then Professor Extraordinary (1992-1995) in Botany, Tartu University.
8.Academic degree Cand. Biol. (= Ph. D.)

D. Sc.
Professor
9.Dates and sites of
earning the degrees
Institute of Botany of the USSR Academy of Sciences, 1955
Estonian Academy of Sciences, 1969
USSR High Commission on Academic Degrees, 1980
10.Honours/awards Corresponding Member (1972-1986), then Academician of the Estonian Academy of Sciences. Honorary Member of the Estonian Naturalists' Society (1988), American Mycological Society (1993), Polish Botanical Society (1995) and German Mycological Society (2004). Estonian State Awards for Scientific Research (1982, 1994) and for Life's Work in Science (2002). White Cross Order (3rd grade) (1998). Honorary Citizen of the Tartu City (2003).
11.Research-administrative
experience
Chairperson of the Estonian Naturalists' Society (1973-1976). Vice-President of the International Mycological Association (1977-1983). President of the 11th Congress of European Mycologists (London, 1992). Member (1990-2005) and Chairperson (1994-1999) of the Committee for Fungi of the International Association for Plant Taxonomy. Member of the editorial boards of the journals "Nordic Journal of BOtany", "Folia Cryptogamica Estonica" and "Mycological Progress". Founding Member, Member of the Council and Executive Committee of the European Mycological Association (since 2003). Member of the Academic Council of the President of the Estonian Republic (1995-2001).
12.Supervised dissertations

Kadri Põldmaa, PhD, 1998, superv. Erast Parmasto. Studies in the systematics of Hypomyces and allied genera (Hypocreales, Ascomycota). Tartu

Signe Kuntsel, MSc, 1997, superv. Erast Parmasto. Hymenochaete Lev. (Hymenomycetes) perekonnasisene klassifikatsioon. Tartu

Urmas Kõljalg, PhD, 1996, superv. Erast Parmasto ja Tuomo Niemelä. Tomentella (Basidiomycota) and related genera in Temperate Eurasia. Helsingi

Veiko Kastanje, MSc, 1995, superv. Erast Parmasto ja M. Härkönen. Limaseened (Myxomycetes) Soomaa Rahvuspargis. Tartu

Kadri Põldmaa, MSc, 1994, superv. Erast Parmasto. Torikulaadsete viljakehadel kasvavad kottseened Eestis. Tartu

Margit Mahlapuu, MSc, 1994, superv. Nils Hallenberg ja Erast Parmasto. Phylogenetic relationships in Peniophora quercina group. Tartu

Thea Normet, MSc, 1994, superv. Erast Parmasto. Tallinna puittaimede lehtede parasiitseened. Tartu

Antanas Matelis, cand, 1987, superv. Erast Parmasto ja V.A. Urbonas. Leedu NSV kaguosa mittelehikseente bioloogilis-ökoloogiline iseloomustus. Vilnius

Alina Golovko, cand, 1978, superv. N.A. Dorozhkin ja Erast Parmasto (tead. konsultant). Valgevene ebatorikute (Phellinus igniarius-rühm) eksperimentaalne uurimus. Minsk

Kuulo Kalamees, DSc, 1975, superv. Erast Parmasto (tead. konsiltant). Eesti lehikseened (Polyporales, Boletales, Russulales, Agaricales). Tartu

Vladimir Orlov, cand, 1975, superv. Erast Parmasto. Kopet-Dagi mittelehikseened.. Ashabad

Leili Järva, cand, 1971, superv. P.N. Golovin ja Erast Parmasto. Fütopatogeensed seened aedviljadel Eestis. Tartu

Peeter Põldmaa, cand, 1968, superv. Erast Parmasto ja [?]. Põhja-Eesti fütopatogeensed mikroseened (v.k.). Tartu

Kuulo Kalamees, cand, 1965, superv. Erast Parmasto. Lehikseente ökoloogia ja ressursid Ida-Eesti eri metsatüüpides. Tartu

Viive Kõvask, cand, 1965, superv. August Vaga ja Erast Parmasto (teaduslik konsultant). Eesti NSV ikkesvetikad (Conjugatophyta). Tartu

Ain Raitviir, cand, 1964, superv. Erast Parmasto. Ülevaade heterobasidiaalsetest seentest NSVL-s. Tartu

13.Current research program Phylogeny and morphological variation of the 'higher' Basidiomycota; taxonomy of the group Aphyllophorales; problems of species and genus in fungi; sporularion biology of wood-rotting fungi; taxonomical databases; conservation of fungi.
14.Current grant funding No.
15.List of most important publications

Corfixen, P., Parmasto, E. Hymenochaete ulmicola sp. nov. (Hymenochaetales). Mycotaxon 91: 465-469.

Parmasto, E. New data on rare species of Hydnochaete and Hymenochaete (Hymenochaetales). Mycotaxon 91: 137-163.

Parmasto, E., Wu, Sheng-Hua. Hydnochaete paucisetigera, a new species of Hymenochaetales. Mycotaxon 91: 461-463.

Parmasto, E. Distribution maps of Estonian fungi. Eesti seente levikuatlas. 3. Pore fungi. Torikseened. Institute of Zoology and Botany, EAU, Tartu. (Scripta Mycologica 19.) 224 p.

Parmasto, E., Nilsson, R.H., Larsson, K.-H. Cortbase version 2 - extensive updates of a nomenclatural database for corticioid fungi (Hymenomycetes). PhyloInformatics 5: 1-7.

Gibertoni, T.B., Parmasto, E., Cavalcanti, M.A.D. Non-poroid Hymenochaetaceae (Basidiomycota) of the Atlantic Rain Forest in Northeast Brazil. With a preliminary check list of Brazilian species. Mycotaxon 87: 437-443.

Nunez, M., Parmasto, E., Ryvarden, L. New and interesting polypores from East Russia. Fungal Diversity 6: 107-114.

Parmasto, E. Fungi as indicators of primeval and old-growth forests deserving protection. In: Moore, D. et al. (eds.), Fungal Conservation. Issues and Solutions. Cambridge University Press, Cambridge (UK), p. 81-88.

Parmasto, E. Gilbertsonia, a new genus of polypores (Hymenomycetes, Basidiomycota). Harvard Papers in Botany 6 (1): 179-182.

Parmasto, E. Hymenochaete cruenta and H. sphaericola, two sibling species of Hymenochaetales (Hymenomycetes, Basidiomycota). Czech Mycology 52 (4): 307-315.

Parmasto, E. Hymenochaetoid fungi (Basidiomycota) of North America. Mycotaxon 79: 107-176.

Parmasto, E., Kollom, A. The genus Melanoporia (polypores, Hymenomycetes). Folia Cryptogamica Estonica 37: 67-78.

Parmasto, E. New taxa and new combinations in hymenochaetoid fungi (Hymenomycetes). Folia Cryptogamica Estonica 37: 55-66.

Parmasto, E., Hallenberg, N. A taxonomic study of Phlebioid fungi (Basidiomycota). Nordic Journal of Botany 20 (1): 105-118.

Parmasto, E., Hallenberg, N. The genus Abundisporus (Hymenomycetes, Basidiomycotina). Karstenia 40: 129-138.

last updated: 06.10.2005

[ sulge aken ]