[ sulge aken ]

Elulookirjeldus (CV)
1.Eesnimi Janika
2.Perekonnanimi Päll
3.Töökoht TÜ filosoofiateaduskond, germaani-romaani osakond
4.Ametikoht klassikalise filoloogia lektor
5.Sünniaeg 18.09.1965 (päev.kuu.aasta)
6.Haridus 1973-1982 Tartu 2. keskkool (põhiharidus)
1986 TMK (klaveriõpetaja kutse+ keskeriharidus)
1991 TRK (klaveriõpetaja ja kontertmeister)
1995 TÜ bacc.artium klassikalises filoloogias
2000 TÜ MA (klassikalises filoloogias)
7.Teenistuskäik 1991-1996 Ülenurme Lastemuusikakool, klaveriõpetaja
1994 sept-okt - õppeülesande täitja TÜ usuteaduskonnas (vanakreeka keele õpetaja)
1996 veebruar-mai - kirikuladina keele õpetaja Viljandi Kultuurikolledžis
1995-2003 sept - klassikalise filoloogia assistent (TÜ germaani-romaani filoloogia osakond)
alates 2003 sept - TÜ Filosoofiateaduskonna germaani-romaani osakond, klassikalise filoloogia lektor
8.Teaduskraad Magister Artium
9.Teaduskraadi välja
andnud asutus, aasta
Tartu Ülikool, 2000
10.Tunnustused TMK aastapreemia 1995. aastal artikli "Muusika tee kirjandusse. Vaateid J.Joyce’i loomingule." eest (TMK nr.11, 1995)
11.Teadusorganisatsiooniline
ja –administratiivne
tegevus
1) Muusikateadusliku ajakirja Scripta Musicalia (praegu kirjastus Scripta Musicalia) üks asutajaid 1989. aastal; selle teadus- ja keeletoimetaja 1990.-1991.a;
2) Karl Morgensterni Klassikaühingu asutajaliige ja juhatuse liige 1996.-1998.a; Societas Classica Morgensterniana liige, ühingu avalike loengute korraldaja;
3) TUMP-i (Tartu Uue Muusika Pidustuste ) teaduskonverentside korralduskomitee liige, tegevkorraldaja 1995.a. (P.Boulezi loomingule pühendatud inter-distsiplinaarne konverents2); interdistsiplinaarsete kunstiteoreetilistele küsimustele pühendatud konverentside Techne A (13.-15.03.1998) ja Techne B (12.-13.03.1999) korraldajaid ja konverentside kogumiku Techne toimetajaid (Eesti Arnold Schönbergi Ühingu ja Eesti Kultuurkapitali toetusega);
4) 7.-10.05.2004 osalemine rahvusvahelise konverentsi Byzantina Nordica-Estonica korraldamisel;
5) Lausanne’i Ülikooli juures tegutseva antiigi meetrika ja rütmika uurimisrühma Damon liige (alates 2000);
6) International Society for the Classical Tradition liige (alates 2003);
7) Elektroonilise rahvusvahelise ajakirja Studia Humaniora Tartuensia toimetuskolleegiumi liige (alates 2002);
12.Juhendamisel kaitstud
väitekirjad

Kadri Novikov, MA, 2004, juh. Janika Päll. Retoorika ja tekstitüüp: struktuur, tekstuur ja retoorilised figuurid Achilleus Tatiose romaanis "Leukippe ja Kleitophon". Tartu

13.Teadustöö põhisuunad rütm ja süntaks vanakreeka luules ning retoorilises proosas
vanakreeka ja rooma retoorikateooria
vanakreeka arhailine luule
kreeka keel humanismiajal
14.Jooksvad grandid põhitäitja järgmistes grantides:
ETF 5802 "Hellenistika ja bütsantsiuurimused Eestis 19. saj. teisel poolel ja 20. saj. alguses, grandihoidja prof. Anne Lill;

ETF 5846 "Tartu akadeemiline juhuluule 17. sajandil"
grandihoidja lektor PhD Kristi Viiding;
15.Teaduspublikatsioonid

Janika Päll „Deixis and word order in Greek lyric poetry.” - Studia Romanistica Tartuensia III

J. Päll „Academia Gustaviana (1632–1656) trükistes esinev titulatuur ja dateerimine: täpsustusi“ — Läänemere provintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16./17. sajandil II. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised, 12 (19)). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv,

J. Päll „Far away from Byzantion: pronunciation and ortography of Greek in the 17th century Estonia. “ — Morgensterni Seltsi toimetised. Acta Societatis Morgensternianae II. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus

J. Päll "CIL.IV.3205: Ein Fragment altgriechischer Musik?" — ZPE 2004 Bd.148, 313-315.

J. Päll "Tacituse estidest ja ajalookirjutamise erapooletusest." — Kogumikus: Ülelugemine ja avastamine. Prantsuse Teadusliku Instituudi 80. juubeli konverentsi ettekanded. Tartu, 21.-22. september 2002, toim. Katre Talviste, Jean Pascal Ollivry ja Tanel Lepsoo. (= Studia Romanistica Tartuensia II/1), Tartu 2004: Tartu Ülikooli kirjastus, 75-84.

K. Viiding, J. Päll Die Glückwunschgedichte der Rigaer gelehrten zur Inauguration der Dorpater Akademie im Jahre 1632. —Humanistica Lovanensia vol.LIII, lk.299-322

J. Päll "Vanakreeka keel Tartu Ülikoolis 1632-1720." — Kogumikus: Kakssada aastat klassikalist filoloogiat Eestis. Duo saecula filologiae classicae in Estonia. Morgensterni Seltsi Toimetised, 1. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2003: 19-47.

J. Päll "Ladina-Eesti sõnaraamat", märksõnad cena-conspicor. Koostanud ja täiendanud Richard Kleis, Ülo Torpats, Lalla Gross, Heinrich Freymann jt. Üldtoimetaja I.Volt. Tallinn : Valgus, lk. 185-257.

J. Päll "Ülevuse anonüümne techne: Ps-Longinose traktaat ülevusest." - Kogumikus Techne. toimetajad M. Jaanson, M. Kaldalu, J. Päll, Tallinn 2002: Scripta Musicalia, lk.55-71.

K. Viiding, J. Päll "Riia literaatide õnnesoovid Tartu Akadeemiale 1632. aastal. Tõlkinud ja kommenteerinud Janika Päll, Kristi Viiding." ajakirjas “Akadeemia” nr.12, 2002, lk.2493-2521.

J. Päll "Lesen Pindar an der Academia Gustaviana" - Studia Humaniora Tartuensia (Studia Humaniora Tartuensia 2. Section A, 2. www.ut.ee/klassik/sht/2001/paell1.pdf.).

J. Päll "Vanakreeka seadused" teoses A. Annus, K. Kolk, J. Puhvel, J. Päll "Muinasaja seadusekogumike antoloogia." Tallinn 2001: Varrak, lk. 203-259.

"Muusika tee kirjandusse. Vaateid J.Joyce’i loomingule." - 1995 TMK nr.11.

viimati muudetud: 10.10.2005

Curriculum Vitae (CV)
1.First Name Janika
2.Surname Päll
3.Institution Tartu University, Faculty of Philosophy, Department of Germanic and romance languages
4.Position lecturer in Classical Philology
5.Date of birth 18.09.1965 (day.month.year)
6.Education 1973-1982 Tartu Secondary School No.2 (basic education)
1986 Tartu Music School (secondary education+ the qualification of piano teacher)
1991 Tallinn State Conservatory (piano teacher and accompanist)
1995 Tartu Universiy (bacc. artium in classical philology)
2000 Tartu Unicersity MA in classical philology
7.Research and
professional experience
1991-1996 Ülenurme Music School, piano teacher
1994 Sept-Oct - Tartu University, Faculty of Theology, teaching contract (for ancient Greek)
1996 Februar-May - Viljandi College of Culture, teaching contract (for church latin)
1995-2003 Sept - Tartu University, Faculty of Philosophy, Department of German and Romance languages - assistant of classical philology
from 2003 Sept - Sept - Tartu University, Faculty of Philosophy, Department of German and Romance languages - lecturer of classical philology
8.Academic degree Magister Artium
9.Dates and sites of
earning the degrees
Tartu University, 2000
10.Honours/awards The Award of the Year 1995 of the Journal "Theatre, Music, Cinema" for the article "Muusika tee kirjandusse. Vaateid J.Joyce’i loomingule." (=The Path of music into the literature in the works by J. Joyce" (TMK Nr.11, 1995)
11.Research-administrative
experience
1) One of the founders of the Journal "Scripta Musicalia" (presently publisher) in 1989; one of the editors during 1990-1991;
2) The founder of Karl Morgenstern Klassikaühing and a member of the board of it during 1996.-1998.a; tme member of Societas Classica Morgensterniana, responsible for its series of lectures;
3) one of the organisers of TUMP (Tartu Festival of New Music) scientific conferences in 1995, 1998 and 1999;
4) one of the organisers of international conference Byzantina Nordica-Estonica (7.-10.05.2004);
5) the member of DAMON, the research group for ancinet metrics and rhythmics at the University of Lausanne (from 2000);
6) the member of International Society for the Classical Tradition liige;
7) the member of editorial board of the international electronic journal Studia Humaniora Tartuensia toimetuskolleegiumi liige (from 2002);
12.Supervised dissertations

Kadri Novikov, MA, 2004, superv. Janika Päll. Retoorika ja tekstitüüp: struktuur, tekstuur ja retoorilised figuurid Achilleus Tatiose romaanis "Leukippe ja Kleitophon". Tartu

13.Current research program Rhythm and syntax in Ancient Greek poetry and rhetorical prose
The theory of Rhetorics in Ancient Greece and Rome
The Greek Archaic Poetry
the humanist Greek
14.Current grant funding ETF 5802 "Hellenic and Byzantine studies in Estonia (19th-20th centuries", grant holder Prof. Anne Lill;

GFLGR 5846 "Tartu academic occasional poetry during the 17th century", grant holder lecturer PhD Kristi Viiding;
15.List of most important publications

Janika Päll „Deixis and word order in Greek lyric poetry.” - Studia Romanistica Tartuensia III

J. Päll „Academia Gustaviana (1632–1656) trükistes esinev titulatuur ja dateerimine: täpsustusi“ — Läänemere provintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16./17. sajandil II. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised, 12 (19)). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv,

J. Päll „Far away from Byzantion: pronunciation and ortography of Greek in the 17th century Estonia. “ — Morgensterni Seltsi toimetised. Acta Societatis Morgensternianae II. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus

J. Päll "CIL.IV.3205: Ein Fragment altgriechischer Musik?" — ZPE 2004 Bd.148, 313-315.

J. Päll "Tacituse estidest ja ajalookirjutamise erapooletusest." — Kogumikus: Ülelugemine ja avastamine. Prantsuse Teadusliku Instituudi 80. juubeli konverentsi ettekanded. Tartu, 21.-22. september 2002, toim. Katre Talviste, Jean Pascal Ollivry ja Tanel Lepsoo. (= Studia Romanistica Tartuensia II/1), Tartu 2004: Tartu Ülikooli kirjastus, 75-84.

K. Viiding, J. Päll Die Glückwunschgedichte der Rigaer gelehrten zur Inauguration der Dorpater Akademie im Jahre 1632. —Humanistica Lovanensia vol.LIII, lk.299-322

J. Päll "Vanakreeka keel Tartu Ülikoolis 1632-1720." — Kogumikus: Kakssada aastat klassikalist filoloogiat Eestis. Duo saecula filologiae classicae in Estonia. Morgensterni Seltsi Toimetised, 1. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2003: 19-47.

J. Päll "Ladina-Eesti sõnaraamat", märksõnad cena-conspicor. Koostanud ja täiendanud Richard Kleis, Ülo Torpats, Lalla Gross, Heinrich Freymann jt. Üldtoimetaja I.Volt. Tallinn : Valgus, lk. 185-257.

J. Päll "Ülevuse anonüümne techne: Ps-Longinose traktaat ülevusest." - Kogumikus Techne. toimetajad M. Jaanson, M. Kaldalu, J. Päll, Tallinn 2002: Scripta Musicalia, lk.55-71.

K. Viiding, J. Päll "Riia literaatide õnnesoovid Tartu Akadeemiale 1632. aastal. Tõlkinud ja kommenteerinud Janika Päll, Kristi Viiding." ajakirjas “Akadeemia” nr.12, 2002, lk.2493-2521.

J. Päll "Lesen Pindar an der Academia Gustaviana" - Studia Humaniora Tartuensia (Studia Humaniora Tartuensia 2. Section A, 2. www.ut.ee/klassik/sht/2001/paell1.pdf.).

J. Päll "Vanakreeka seadused" teoses A. Annus, K. Kolk, J. Puhvel, J. Päll "Muinasaja seadusekogumike antoloogia." Tallinn 2001: Varrak, lk. 203-259.

"Muusika tee kirjandusse. Vaateid J.Joyce’i loomingule." - 1995 TMK nr.11.

last updated: 10.10.2005

[ sulge aken ]